מדיניות פרטיות 

עודכן לאחרונה: ביום 03 לחודש מרץ 2024 

 

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות") חלה בהקשר למידע אשר נאסף מגולשי האתר בכתובת: in2patch.co.il לרבות הרוכשים את המוצרים דרך האתר ("האתר" וכן "המשתמש" או "הנך" בהתאמה). 

ויריליטי מדיקל בע"מ ("החברה") הינה הבעלים של מאגר המידע הנאסף במסגרת השימוש באתר ובשירותים, כפי שיפורט במדיניות פרטיות זו.  פרטי החברה, לרבות דרכי יצירת קשר, מפורטים מטה.  

מדיניות פרטיות זו סוקרת את סוגי המידע, הדרכים בהן נאסף מידע על ידי החברה, השימושים שייעשו במידע על ידי החברה וכן זכויותיך ביחס למידע כאמור. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר, כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש כאמור, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. 

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה באופן זהה על שני המינים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע 

איסוף מידע אישי של משתמשים ועיבודו על ידי החברה נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 והתקנות אשר הותקנו תחת החוק, וכן לשאר הדינים החלים על החברה. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, החברה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מהמשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר, לצורך אספקת וניהול השירותים, תפעול ואבטחת האתר, לצורך מתן מענה למשתמשים אשר פונים לחברה ולצרכים שיווקיים 

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע לחברה, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש (בכפוף להוראות הדין). עם זאת, מתן מידע מסוים עשוי להיות הכרחי לצורך קבלת שירות מסוים (לדוגמה, לצורך יצירת חשבון, שילוח מוצרים או קבלת ניוזלטר של החברה). על כן, ככל ותבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה לספק לך את השירות המבוקש.  

לכל שאלה שיש לך לגבי מדיניות הפרטיות, אנא צור עמנו קשר באמצעות דוא"ל: info@in2patch.com. 

 

תיקונים ועדכונים למדיניות הפרטיות: 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. עם זאת, במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, בחשבון המשתמש ו/או באופן אחר, ושינויים אלו יכנסו לתוקף בתוך 30 ימים ממועד פרסום ההודעה כאמור. על כן, מומלץ לשוב ולקרוא את מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. 

 

המידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת השימוש בשירותים והשימוש במידע זה: 

בעת גישה ו/או שימוש בשירותים, החברה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות משתמשים (בהתאם לסוג השימוש): 

מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש, כלומר מידע אנונימי אשר אינו מאפשר, במאמץ סביר, לזהות משתמש ו/או לקשר את המידע למשתמש. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגרגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, וכדומה. המידע האמור משמש לצורך הפעלת ותפעול האתר וכן לצורך ביצוע ניתוחים וסטטיסטיקות, לצורך שיפור השירותים 

מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש, כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש ("מידע אישי"), כדלקמן: 

1. מידע שנאסף בעת ביצוע הזמנה ותשלום  

  בעת ביצוע הזמנה, המשתמש יידרש לספק מידע אישי כגון שם מלא, פרטי התקשרות וכתובת. מידע זה נדרש לצורך הליכי זיהוי, ועל מנת לספק למשתמש את השירותים אשר התבקשו על ידו, לרבות אספקת המוצרים שנרכשו, כמו גם ליצור קשר עם המשתמש לצורך מתן שירותים אלו ולשלוח הודעות שוטפות ותפעוליות הנוגעות לצריכת השירותים (לרבות חשבוניות וכדומה). כמו כן, החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי הקשר אשר מסר המשתמש על מנת לשלוח, מת לעת, דיוור שיווקי ביחס למוצרי החברה ושירותיה ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה של החברה באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שתקבל. יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, המשתמש ימשיך לקבל הודעות ביחס לשירות שנתבקש על ידו. 

  2. מידע אישי אשר נאסף בעת הרשמה לרשימת הדיוור של החברה (Newsletter) 

   בעת רישום לרשימת הדיוור של החברה, המשתמש יתבקש לספק את כתובת הדוא"ל שלו. החברה תעשה שימוש במידע על מנת לשלוח לך מידע שיווקי ביחס למבצעים, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן בדבר מוצרי החברה. משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור אשר יישלח למשתמש.  

   3. מידע אשר נאסף בעת יצירת קשר 

    במידה ותבחר ליצור קשר עם החברה באמצעות האתר או פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה, ייתכן ותתבקש למסור את פרטי הקשר שלך, לרבות שם, מספר טלפון, דוא"ל, ונוסח ההודעה שתשאיר. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עמך בהתאם לבקשתך ולספק מענה ו/או לצורך מתן מענה ותמיכה לבקשות ו/או תקלות או תיעוד הפעילות הפנימית של החברה ולהגנתה המשפטית.  

    4. מזהים מקוונים ונתוני שימוש באתר 

     בעת גלישה באתר, המידע אשר משודר אוטומטית ממכשירו של המשתמש עשוי לכלול מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"). החברה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם החברה (באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים כגון "עוגיות" כמפורט מטה). איסוף המידע האמור עשוי לכלול גם את נתוני השימוש באתר כגון תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, פעולות שבוצעו באתר ודפי האתר אשר נצפו, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר (לדוגמא, הקמפיין השיווקי ממנו הגעת לאתר). 

     החברה תעשה שימוש במידע לצורך הפעלה ותפעול של האתר ואבטחתו וכן ניתוח השימוש באתר, שיפור תכני האתר וצרכים שיווקיים (לרבות פרסום ממוקד).  

      

     כיצד המידע נאסף: 

     החברה אוספת את המידע אשר פורט לעיל כאשר המשתמש מוסר את המידע מרצונו לדוגמה בעת יצירת הזמנה חדשה או בעת רישום לדיוור שיווקי של החברה וכדומה. כמו כן, החברה עשויה לאסוף מידע הקשור לשימוש באתר באמצעים טכנולוגיים ולדוגמה באמצעות שימוש ב"עוגיות" כמפורט מטה.  

      

     שיתוף מידע עם צדדים שלישיים: 

     אנו לא נשתף עם צדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: 

     1. ספקים ונותני שירותים 

      החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה ו/או שותפים עסקיים אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי שיווק, אחסון, חברות שילוח, שירות לקוחות, ספקי פלטפורמות מקוונות, ספקי שירותי תשלום וכדומה). 

      2. לצורך ציות לדרישות הדין, הליכים משפטיים ומניעת נזק  

       החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהמשתמשים, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה. 

       3. אכיפת התנאים ואבטחה 

        החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמשים על מנת לאכוף את תנאי השימוש ומדיניות החברה, וכן על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים. 

        4. בקשת המשתמש ו/או הסכמתו 

         החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת ו/או לבקשת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים. 

         5. מיזוג, רכישה או שינוי ארגוני 

          בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודות המשתמש שנצבר אצלה במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי.  

           

          שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור:  

          במסגרת האתר עושה החברה שימוש בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, אבטחת האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, שיווק ושיפור תכני האתר, וכן פרסום מותאם אישית במסגרת ביקור של המשתמש באתרים אחרים ו/או רשתות חברתיות והתאמת תכנים. השימוש בעוגיות כולל איסוף מידע לגבי נתוני השימוש באתר וכן מזהים מקוונים.  

          החברה  עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים אשר עשויים לעשות שימוש נוסף במידע אשר נאסף. פירוט העוגיות בהן עושה החברה שימוש באתר מופיע בכלי לניהול עוגיות המוטמע באתר 

          מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים מטעמם החברה עושה שימוש בעוגיות. כך לדוגמה עושה החברה שימוש בכלי הניטור של Google- ועל כן, לידיעתך, Google רשאית להשתמש במידע שנאסף אודות המשתמשים באמצעות השימוש שלנו בעוגיות של Google, למטרות אחרות, כמפורט במדיניות הפרטיות שלה. למידע נוסף, לחץ כאן. 

           

          המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות בכל עת (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות הכלי לניהול עוגיות המוטמע באתר או באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן.  

          יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהתכנים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת. מרבית הדפדפנים יאפשרו לך למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל אזהרה לפני שקבצי עוגיות מוטמעים אצלך. על מנת לשנות את ההגדרות ביחס לעוגיות כאמור, אנא עקוב אחר ההוראות בהגדרות המכשיר והדפדפן שלך. 

           

           

          משך שמירת המידע 

          המידע האישי אשר נאסף על ידי החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהחברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה 

           

          אבטחת מידע והעברתו מחוץ לישראל: 

          החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי של המשתמש ועושה שימוש  בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשים במידע האישי, אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות החברה. בכפוף לחובות החברה על פי דין לעניין אבטחת המידע האישי, החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או מערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י שימוש באתר ו/או בשירותים, המידע שלו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע מחוץ לגבולות ישראל תעשה בהתאם להוראות הדין החל.  

           

          זכויות המשתמש 

          החברה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך במידע האישי שלך. 

          הנך רשאי לבקש לעיין במידע האישי אודותייך שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל info@in2patch.com. בכפוף להוראות הדין, אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכ​​ל לבקש את תיקונו או מחיקתו.  

          אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי מטעם החברה הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו (כלומר קישור ל"הסרה"), לפי בחירתך.  

          בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה. 

           

          הגבלת גיל וכשירות: 

          השימוש בשירותי החברה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש בשירותים ושלא לספק לנו כל מידע אישי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע אישי מקטינים, בכפוף להוראות הדין לעניין זה, החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.  

           

          הדין החל: 

          על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו. 

           

          צור קשר ופרטי החברה: 

          לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם החברה כדלקמן: 

          בטפסי יצירת קשר הזמינים באתר; 

          בכתובת הדוא"ל info@in2patch.com; 

          בפנייה למשרדנו: 

          ויריליטי מדיקל בע"מ, ח.פ. 515448165 

          הנגר 24, הוד השרון, 4527713