in2 device 

תנאי שימוש ורכישה 

[עודכן לאחרונה: 15 למאי, 2024] 

 

אתר זה, הזמין בכתובת: in2patch.co.il ("האתר"), מנוהל ומופעל על-ידי חברת ויריליטי מדיקל בע"מ ("החברה"). 

תנאי שימוש ורכישה אלו חלים ומגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובשירותים המוצעים באתר כמפורט מטה, לרבות ביצוע הזמנה ורכישה של המוצרים.  

יש לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש ורכישה אלו, בטרם שימוש באתר ובשירותים כאמור שכן הם מהווים הסכם משפטי מחייב בין משתמשי האתר והשירותים ("משתמש/ים","הנך", "אתה") לחברה.  

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע. 

מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות"), מדיניות המשלוחים, ביטולים והחזרות, וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן: "התנאים").  

יובהר – תנאי שימוש חלים אך ורק על השימוש באתר ורכישת המוצרים באמצעות האתר, והם אינם חלים על עצם השימוש במוצרים, אשר השימוש בהם יעשה בכפוף לעלון למשתמש. יש לקרוא את העלון למשתמש לפני רכישת המוצרים ו/או שימוש בהם ולעשות בהם שימוש אך ורק בהתאם להוראות המוצרים המפורסמות על ידי החברה, לרבות בעלון למשתמש, לרבות היעוד והתוויה האמורים  בעלון למשתמש אשר יצורף למוצרים. 

 

1. הסכמת המשתמש לתנאים

בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות ביצוע הזמנה ו/או רכישת מוצרים, ו/או הקלקה על לחצן "אני מאשר" ו/או " אני מסכים" ו/או כל ניסוח דומה, המשתמש מאשר כי קרא, הבין ונותן את הסכמתו המלאה לתנאים. כמו כן, המשתמש מאשר ונותן הסכמתו כי בעת שימוש באתר ובשירותים, הוא יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים. החברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש באתר ובשירותים שלא על פי הוראות התנאים.  

 

2. תיקון ו/או שינוי התנאים 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות את התנאים מעת לעת, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר, בכפוף לכך כי שינוי בהקשר למוצרים שנרכשו לא יחול בדיעבד על הזמנה אשר בוצעה והושלמה). תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ובשירותים, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמת המשתמש לשינויים שבוצעו. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר או בכל דרך התקשרות אחרת שהחברה תסבור כי הינה רלוונטית. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף בתוך 7 ימים ממועד פרסומם. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים. 

 

3. הגבלת גיל, כשירות משפטית והגבלת רכישה. 

האתר והמוצרים אינם מיועדים לקטינים מתחת לגיל 18.  

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו מעל גיל 18 וכן כי הינו בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן כי לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים אלו.. 

המוצרים מוצעים לרכישה במסגרת האתר בישראל בלבד. החברה איננה מקבלת הזמנות עבור יעד מחוץ לישראל והזמנות כאמור יבוטלו.  

יובהר כי רכישת המוצרים מוצעת לשימוש אישי בלבד. במסגרת רכישת המוצרים באתר לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את כמויות המוצרים בעת רכישה. 

 

4. האתר, תכני האתר, מוצרים ומחירים 

4.1. האתר מספק מידע כללי לעניין המוצרים, לרבות פירוט רלוונטי לגבי מחירי המוצרים, תמונתם, פונקציות שימוש, סרטוני הדרכה, כתבות וכדומה (יחד עם כל טקסט, תמונה, לוגו וכדומה יכונו להלן "תכני האתר"). כמו כן, האתר משמש כחנות וירטואלית המאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים.  

(האמור לעיל יכונה להלן יחד ולחוד "השירותים"). 

4.2. תכני האתר אינם נועדו ואינם מספקים עצה, המלצה או הנחיה רפואית בכל הנוגע לשימוש במוצרים ו/או כל מצב רפואי אחר, אלא רק מידע כללי אשר אין להסתמך עליו. בכל מקרה, חובה לפעול לפי הוראות השימוש המפורטות לגבי המוצר וכן להתייעץ עם רופא או רוקח בכל הנוגע לכל בעיה רפואית ו/או שימוש במוצרים על פי הנסיבות והצרכים הספציפיים של המשתמש. כמו כן, פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה, להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל. 


4.3. תמונות המוצרים והתיאורים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה. החברה נוקטת במאמצים סבירים על מנת לוודא כי התמונות ותיאור המוצרים הינם מדויקים ועם זאת, ייתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור או לתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על הצג של מכשיר המשתמש עלול להיות שונה מהמראה בפועל עקב הבדלים הנובעים, בין היתר מהגדרות התצוגה ואיכות מסך המכשיר. בכפוף להוראות הדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי התאמה כאמור. 

4.4. לצד כל מוצר יופיע מחירו, כאשר המחירים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), אלא אם צוין אחרת, אך לא כוללים דמי משלוח. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת אמצעי תשלום ואישור התשלום) ולא מועד הוספתו לסל הקניות. במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר, לרבות את תעריפי המשלוחים, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל.  

4.5. מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים המוצעים אצל משווקים שונים המציעים לרכישה את המוצרים. החברה רשאית להציע הנחות פרטניות ו/או כוללות על פי שיקול דעתה. בכל מקרה המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר. 

 

5. הזמנה ורכישת מוצרים 

5.1. לצורך ביצוע הזמנה, המשתמש יוכל לבחור ביצוע רכישה כ"אורח" ולחילופין ליצור חשבון אשר יוכל המשתמש לעשות בו שימוש עבור ביצוע הזמנות עתידיות ("חשבון המשתמש"). המשתמש יידרש לספק פרטי זיהוי שונים לצורך הקמת חשבון (ככל והמשתמש יבחר להקים חשבון כאמור) אימות, יצירת הזמנה ואספקה, לרבות שם מלא, פרטי קשר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולרי, כתובת מגורים וכדומה. החברה תשתמש בפרטי הזיהוי של המשתמש בהתאם ​​למדיניות הפרטיות של החברה. 

5.2. כמו כן, ועל מנת לבצע הזמנה, המשתמש יידרש להזין פרטי אמצעי תשלום לרבות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר יוצע באתר, בתוקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי ("אמצעי תשלום"). היה והמשתמש משתמש באמצעי תשלום של צד שלישי כלשהו, המשתמש מצהיר ומתחייב כי השימוש באמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום, והמשתמש יישא באופן בלעדי באחריות המלאה לשימוש כאמור וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של אמצעי התשלום או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש בו.  

5.3. באחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור בסודיות את פרטי ההתחברות לחשבון המשתמש ולהגביל את הכניסה לחשבון. המשתמש יודיע מייד לחברה על כל חשש לגניבה, אובדן או שימוש בלתי מורשה בפרטי ההתחברות לחשבון המשתמש ומתחייב לפעול בהתאם להנחיות שיינתנו. 

5.4. המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (1) יספק מידע מדויק ומלא בעת שימוש בשירותים לרבות במהלך ביצוע הזמנה; (2) לא יספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת למסירת מידע כאמור לרבות לתנאים. במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם צד שלישי, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהא באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב ליצור באופן מידי קשר עם החברה ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או כל עדכון למידע שנמסר.  

5.5. יובהר כי, מסירת פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים נדרשת לשם הבטחת ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח. 

5.6. לאחר הזנת פרטי התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ביצוע ההזמנה, על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא אך מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. אם לא תקבל הודעה כאמור תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה, יש להניח כי חלה תקלה בהזמנתך. במקרה זה מומלץ שתפנה אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות פרטי הקשר מטה. אנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע לך בביצוע ההזמנה. 

5.7. יובהר כי, ביצוע תשלום ואישורו כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי התשלום מקוון, ולא של האתר. החברה לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל. 

5.8. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במערכותיה של החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה. 

5.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לבטל ו/או לסרב לספק את השירותים, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, במידה ולחברה ישנו יסוד סביר להניח כי המשתמש מסר פרטים שאינם מדויקים ו/או מעודכנים ו/או מלאים ו/או נכונים.  

5.10. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, החברה שומרת לעצמה במקרים מסוימים את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה ותימצא טעות בפרטי המוצר אשר נוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר וכן במידה ויתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך פגיעה בצדדים שלישיים. החברה אף אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים. יתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי בעת ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למשתמש מוצר אשר אינו קיים במלאי. במקרים כאמור החברה תנקוט במאמצים סבירים על מנת ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר ולהודיע על ביטול ההזמנה ו/או להציע מוצר חליפי. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצרים, החברה תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם. למשתמש לא תהא כל טענה בגין ביטול הזמנה כאמור.  

 

6. הגבלות שימוש 

6.1. המשתמש יעשה שימוש בשירותים בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא ישתמש בשירותים ו/או יאשר לצד שלישי ו/או יעודד צד שלישי להשתמש בשירותים, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; וכן (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש בשירותים.  

6.2. בנוסף, המשתמש מתחייב שלא: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או תכני האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להסיר כל תוכן מהאתר, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (3) להשתמש בשירותים על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (4) לאסוף כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר; (5) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהשירותים ו/או להשתמש בשירותים על מנת ליצור יצירות נגזרות; (7) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי, שלא על פי הוראות התנאים; וכן (8) להשתמש בשמה של החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב.  

6.3. החברה רשאית להגביל את שימושו של המשתמש באתר ו/או בשירותים וכן לסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובפרט בעת חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים. 

 

7. מדיניות משלוחים, ביטולים והחזרות 

7.1. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר, התמורה המלאה בגינם שולמה וקיימים במלאי, יסופקו באמצעות אופן המשלוח שמוצע על ידי החברה (ובמידה ומצעות מספר אפשרויות, לשיקול דעתה של החברה, אופן המשלוח שיבחר על ידי המשתמש). 

7.2. בכפוף להוראות התנאים והוראות הדין, הנך רשאי לבטל הזמנה ולהחזיר מוצרים אשר נרכשו.  
7.3. אספקת המוצרים, וכן ההוראות הנוגעות לביטול הזמנה ו/או החזרת מוצרים הינם כמפורט במדיניות המשלוחים, ביטולים והחזרות הזמינה כאן. 

 

8. מבצעים הטבות ושוברי מתנה 

8.1. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל. 

8.2. מבצעים וקופוני הנחה יחולו על המוצרים אשר יפורטו במסגרת המבצע ו/או הקופון האמור, ובכפוף לתנאיהם, אשר יחולו בד בבד עם תנאי שימוש אלו. ניתן לממש את הקופונים ברכישה באתר בלבד ולא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה, למעט אם צוין אחרת מפורשות באתר. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה. במקרה של החזרת פריט אחד שנרכש במבצע של המוצר השני בהנחה, שווי המוצר יחושב כמחיר המקורי של המוצר שיוחזר כפי שהופיע באתר בעת הרכישה, בניכוי שווי ההנחה. לא תינתן למשתמש הטבה בשנית במסגרת מבצעים לאחר השבת מוצרים שבמבצע או שנרכשו עם קופוני הנחה. 

8.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. 

 

9. דיוור שיווקי  

9.1. בעת רישום לקבלת דיוור שיווקי מטעם החברה ו/או בעת ביצוע רכישה (ובכפוף לקבלת הסכמת המשתמש במידה ונדרשת על פי דין) מסכים המשתמש לקבלת דבר פרסומת מטעם החברה ולרבות תכנים ביחס למבצעים, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן בדבר מוצרי החברה, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים. 

9.2. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהחברה להפסיק ולקבל דיוור שיווקי באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות בכתובת: info@in2patch.com, ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור אשר יישלח למשתמש. 

 

10. קניין רוחני  

10.1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר, תכני האתר והמוצרים שמורות באופן בלעדי לחברה ו/או לצדדים שלישיים אשר הקנו לחברה רישיון ו/או המחאת זכויות. 

10.2. האתר ותכני האתר מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים.  

אין לראות בתנאים אלו הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה אשר נשמרות במלואן על ידי החברה ו/או על ידי הצד השלישי הרלוונטי.. החברה שומרת זכותה למנוע גישה לאתר ו/או לשירותים מכל משתמש אשר יפר ו/או יבצע ניסיון להפר את התנאים ו/או זכויות הקניין הרוחני של החברה. 

 

11. פרטיות 

11.1. ​​​מדיניות הפרטיות  של החברה מתארת את האופן שבו החברה אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת את המידע של המשתמש בעת גישה לאתר וגלישה בו וכן בעת ביצוע הזמנה ורכישת מוצרים . 

 

12. היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות 
  12.1. למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, השירותים ניתנים כמות שהם  ("AS-IS"), ועל בסיס זמינות ("AS-AVAILABLE"), ללא כל אחריות, מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי השירותים יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, כי יהיו נכונים, שלמים או מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכותיה של החברה ו/או כי תקלות יתוקנו. כמו כן, החברה רשאית לשנות את השירותים ו/או לבטלם בכל עת, לרבות הצעת המוצרים באתר, ללא הודעה מוקדמת למשתמש (ובלבד שהזמנות שבוצעו יסופקו ו/או יזוכו, בכפוף להוראות הדין).  
   12.2. המשתמש מסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בשירותים, והסתמכות עליהם, שלא על פי תנאים אלו, ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש - תהא עילת התביעה אשר תהא, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.  
    12.3. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לעיכובים באספקת השירותים, לרבות המוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך קבלת ו/או מתן השירותים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.  
     12.4. השימוש בכל מוצר ייעשה אך ורק בהתאם להוראות השימוש הרלוונטיות אשר מצורפות אל אותו מוצר, וככל שנכללות באתר הוראות לשימוש ביחס למוצר מסוים אין בהן כדי למצות את הוראות השימוש הרלוונטיות ביחס לאותו מוצר. עוד מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהוראות השימוש של המוצר לבין האמור באתר – תגברנה הוראות השימוש המצורפות למוצר והן בלבד תחולנה על השימוש במוצר. אחריותה של החברה בקשר עם השימוש במוצר תהיה בהתאם להוראות הדין.אין באמור בהוראות התנאים בכדי לגרוע מזכויותייך תחת הוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן.  

       

      13. שיפוי 
       13.1. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לחברה על פי כל דין. 

         

        14. כללי 
         14.1. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד. 

           

          15. צור קשר 

           לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה כדלקמן: 

           ויריליטי מדיקל בע"מ, ח.פ. 515448165 

           רחוב הנגר 24, הוד השרון, 4527713 

           כתובת דוא"ל  info@in2patch.com