in2 device 

מדיניות משלוחים, ביטולים והחזרות 

 

משלוחים 

1. עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר בעת הרכישה.  
   2. המוצרים שרכש המשתמש יסופקו בתוך 5 ימי עסקים (למעט יום ביצוע ההזמנה, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון) או במועד אחר שצוין בהזמנה. האספקה תעשה באמצעות חברת משלוחים לכתובת אשר סופקה על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה, ובכפוף לאזורי החלוקה של חברת המשלוחים. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת שהזנת מכל סיבה שהיא, אנו נודיע לך על כך ונעשה מאמץ למצוא פתרון חלופי.  
   3. החברה תהא רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לשנות את אזורי השילוח ו/או דרכי האספקה, לרבות עלותם, בהינתן כי כל שינוי כאמור לא יחול על הזמנות אשר הושלמו. כמו כן, החברה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. 
    4. יובהר כי, החברה עושה שימוש בחברת שילוח עצמאית על מנת לספק את ההזמנה למשתמש. על כן, החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי הגורם אשר יספק את שירות המשלוחים כאמור, לרבות נזק הנובע מרשלנות ו/או מסיבות שאינן תלויות בחברה ו/או בחברת השילוח. למשתמש לא תעמודנה טענות נגד החברה בשל עיכוב ו/או כל נזק כאמור ולא יהיה בהם בכדי לפטור את המשתמש מחובתו לשלם בעבור הזמנתו. 
      5. במידה וההזמנה לא תסופק לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש, אין העיכוב ייחשב כהפרה מטעם החברה של התחייבויותיה ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לתאם מועד חלופי לאספקת המוצרים ולשאת בעלות המשלוח הנוסף. כמו כן, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה והמשתמש יאפשר לחברת המשלוחים להשאיר את המוצרים בידי צד שלישי ו/או במקום מסוים (להבדיל ממסירה אישית למשתמש), המשתמש מסכים ומאשר כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם, הרי שהחברה לא תהא אחראית בשל כך ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל האמור. 
      6. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או של חברת המשלוחים, בכפוף להוראות הדין ולמזמין לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה לעניין זה.  

       ​​ 

       החזרת מוצרים וביטול עסקה 

       7. ביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות. תמצית כללי הביטול ניתנים לצפייה באתר הממשלתי: www.moital.gov.il (הכללים המלאים של תנאי הביטול נקובים בחוק הגנת הצרכן).  
        8. הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר ולקבל החזר כספי, אך ורק במקרה בו ביטול העסקה יבוצע לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצרים (או 4 חודשים, במידה והנך אדם עם מוגבלות או שמלאו לך מעל 65 שנים או שהנך עולה חדש, ובכפוף לתנאים נוספים הקבועים בהוראות הדין).  

         הזכות לביטול העסקה מותנית בכך שהלקוח שלח לחברה הודעה לביטול עסקה באחת מהדרכים האמורות מטה, וכן כי המוצר יוחזר על ידי המשתמש לכתובת הרשומה מטה ו/או ליעד אחר אשר יתבקש על ידי החברה, באריזתו המקורית, כשהיא סגורה באופן הרמטי, ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש. החברה לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר למים ו/או לחות ו/או שמש ו/או חום ו/או לתנאים סביבתיים חריגים על ידי המשתמש. החברה רשאית לשלוח את המוצרים לבדיקה.  

         9. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה למפרט לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו. 
          10. במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, המשתמש יהיה זכאי להשבת התמורה ששילם בגין המוצרים, והחברה תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס אשראי או זיכוי שיועבר לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה. עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד. זיכוי יבוצע לאחר קבלת המוצרים על ידי החברה, כאמור לעיל.  
           11. החברה מתחייבת לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המשלוח, לחברה על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר לחברה לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש סירב להצעת החברה, כספו יוחזר לו במלואו לאחר שיישלח את המוצר לכתובת שתימסר לו על ידי החברה ו/או יתואם מועד לאיסוף עם החברה על פי שיקול דעתה של החברה -  והמוצר הפגום יתקבל על ידה. 

            הודעות ביטול ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות: 

            לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה: info@in2patch.co.il 

            בדואר לכתובתנו : ויריליטי מדיקל, רחוב הנגר 24, הוד השרון, 4527713 

            בטלפון שירות לקוחות: 054-5421982

            בטופס המקוון באתר.  

            בהודעת הביטול יש לכלול את שם המזמין, פרטי יצירת קשר ומספר הזמנה.